Rode Kruis zoekt helpende handen

 

Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland verleent in zijn werkgebied uiteenlopende hulp. Heeft u hart voor uw medemens, onderschrijft u de neutrale doelstellingen van het Rode Kruis en wilt u daadwerkelijk een helpende hand toesteken? Het vervullen van een vacature voor vrijwilligers brengt u dichter bij dit doel. Wij zoeken:

–  Vrijwillige Penningmeester – Afdelingscoördinator Financiën Bestuur
–  Coördinatoren/Vrijwilligers voor het vergroten van zelfredzaamheid
–  Vrijwilligers Evenementen
–  Coördinator vrijwilligersmanagement
–  Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en -opleidingen

 

Vrijwillige Penningmeester – Afdelingscoördinator Financiën Bestuur

Giften van particulieren en bedrijven zijn, samen met een bijdrage van het Verenigingskantoor Rode Kruis en inkomsten uit evenementbegeleiding, de voornaamste inkomstenbronnen. De penningmeester is lid van het bestuur dat daarnaast een voorzitter, een secretaris en bestuursleden voor specifieke werkterreinen telt. De penningmeester beschikt over kennis om snel zelfstandig de financiële aspecten van de organisatie aan te sturen en waar nodig zelf uit te voeren. Hij is in staat de kosten te bewaken en mede verantwoordelijkheid te dragen voor het effectief inzetten van schaarse gelden.

Functiebeschrijving

 • Administratieve werkzaamheden t.b.v. financiële zaken (o.a. facturatie)
 • Onderhoudt contact met de centrale coördinator t.a.v. inkomsten en betalingen
 • Samenstellen Meerjarenplan/Begroting van de afdeling (format Nederlandse Rode Kruis), maand aug-sept t.b.v. Verenigingskantoor Rode Kruis
 • Opstellen Financieel Jaarverslag afdeling in Rode Kruis format (maand januari) t.b.v. Verenigingskantoor Rode Kruis
 • Bestuurslid afdelingsbestuur (vergadering 1x per maand)
 • Neemt deel aan Penningmeestersoverleg District Rode Kruis Zuid Limburg (4x per jaar).

Taken

 • Bewaakt de financiën van de afdeling
 • Houdt de boekhouding bij in Exact Online
 • Verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging
 • Stelt werkplan/begroting en jaarrekening van de afdeling op juiste, volledige en tijdige wijze op in nauw overleg met de overige bestuursleden/coördinatoren.
 • Onderhoudt contact met de penningmeesters van de andere afdelingen en het district

Functie-eisen

 • Boekhoudkundig inzicht en ervaring
 • Ervaring met Microsoft Excel (bij voorkeur)
 • Accuratesse
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijkheid

Benodigde tijd

Gemiddeld 2-3 uur per week, werkzaamheden kunnen eventueel deels vanaf thuis verricht worden.

Voor deze functie is een Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) vereist.

 

 

Coördinatoren/Vrijwilligers voor het vergroten van zelfredzaamheid

Als kwetsbare mensen in een noodsituatie belanden lopen ze gevoelig meer risico’s dan anderen. Daarom helpt het Rode Kruis hen zelfredzamer en dus sterker te worden. Zo weten ze op wie ze een beroep kunnen doen als het nodig is en voelen ze zich veiliger.

Dit is zo belangrijk dat het Nederlandse Rode Kruis heeft hiervan nu een kerntaak heeft gemaakt. We werken op verschillende manieren aan het vergroten van de zelfredzaamheid in ons gebied. Het gaat om het goed invoelen van zwakheden om er samen concreet iets aan kunnen doen. We zoeken mensen die daarmee evenwichtig aan de slag willen. Dat doen we met de workshop ‘Risico’s in en om het huis’ gericht op mensen die mogelijk eerder in een noodsituatie terecht kunnen komen. Met iedereen kan besproken worden welke risico’s hij/zij in zijn omgeving ervaart en welke vaardigheden hij/zij zou willen opdoen om goed met die risico’s om te gaan.

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Sociaal
 • Integer
 • Klantgericht
 • Doelgericht

De gezochte vrijwilliger beschikt over of is bereid zich deze eigen te maken:

 • Kennis van het Rode Kruis, de Gedragscode en de grondbeginselen en handelt hiernaar
 • Hulpverlenende instelling, gericht op empowerment van de deelnemer
 • Representatief voorkomen
 • Affiniteit met zelfredzaamheid en veiligheid

Benodigde tijd

In overleg enkele uren per week

 

 

Vrijwilligers Evenementen

Het Rode Kruis zet bevoegde mensen in als EHBO vrijwilliger bij evenementen. Dat kunnen concerten, sportwedstrijden of andere bijeenkomsten zijn waar veel mensen samen komen. In geval van nood is het Rode Kruis er vaak als eerste bij om extra schade aan de gezondheid te beperken. De kennis en vaardigheden van deze hulpverleners wordt daarom voortdurend op peil gehouden.

Is deze belangrijke taak iets voor jou? Heb je al een EHBO-diploma of ben je bereidt een EHBO-cursus met een diploma af te sluiten, dan ben jij misschien de juiste vrijwilliger voor ons!

Taken

 • Staat stand-by bij vooraf geplande evenementen
 • Verleent eerste hulp
 • Alarmeert indien nodig professionele hulpdiensten
 • Biedt psycho-sociale opvang aan slachtoffers en aan derden
 • Draagt de zorg voor het slachtoffer eventueel over aan professionele hulpverlener(s)

Profielschets

 • Effectief kunnen blijven presteren onder tijdsdruk
 • Inschatten wanneer professionele hulp noodzakelijk is
 • Tijdig professionele hulpdiensten alarmeren
 • Betrokkenen gerust kunnen stellen
 • Relevante informatie over het slachtoffer doorgeven aan een professionele hulpverlener

Benodigde tijd

Meestal 4-6 uur per inzet per evenement

 

 

Coördinator vrijwilligersmanagement

Het netwerk van vrijwilligers is de kurk waar de complete afdeling op drijft. Daartoe moeten de juiste mensen worden geworven, opgeleid, begeleid en ondersteund. De coördinator houdt tevens de digitale administratie van de inzet van vrijwilligers tip top bij. Een doelgerichte functie met een wisselwerking tussen denken en doen met veel verschillende mensen.

Taken

 • Is verantwoordelijk voor het opbouwen van een doeltreffend netwerk van vrijwilligers
 • Zorgt dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn
 • Promoot de activiteiten
 • Zorgt voor de begeleiding en de ondersteuning van de vrijwilligers door een intakegesprek, een begeleidingsgesprek en een eindgesprek
 • Verantwoordelijk voor de digitale vrijwilligersadministratie

Functieprofiel

 • Affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk en aantoonbare belangstelling en betrokkenheid
 • Enthousiaste en motiverende meedenker
 • Durft initiatief te nemen, samen te werken en te bouwen
 • Kan informatie helder overbrengen op anderen
 • Vrijwilligers op een coachende manier begeleiden en ondersteunen
 • Contacten leggen en onderhouden met allerlei organisaties/partners die van belang zijn voor de vrijwilligers van het Rode Kruis

Benodigde tijd

Gemiddeld 2-3 uur per week

 

 

Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en -opleidingen

 Algemene profielkenmerken

 • Affiniteit met de doelstellingen van het Rode Kruis
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring
 • Bekend met de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie
 • Mee kunnen denken met en adviseren van de bureaucoördinator
 • Up-to-date blijven door een actieve participatie in de maatschappij
 • Integer en onafhankelijk
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Tactvol en doortastendheid
 • Bindende kracht
 • Helikopterview

Benodigde tijd

1 à 2 dagdelen per week

 

Belangstelling?

Wilt u meer informatie over een functie, neem dan contact op met
Nederlandse Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland
Telefoon : 043-321 51 11 (bereikbaar op werkdagen van 14.00 – 17.00 uur)
E-mail:  info@rodekruism3.nl of vul dit formulier in en wij nemen contact met u op.